Taksit.fi-sivuston Taksihaku-palvelun käyttöehdot

Kuluttajakäyttäjät

YLEISTÄ

Taksihaku-palvelu osoitteessa www.taksit.fi (”Palvelu”) on Suomen Taksiliitto ry:n (y-tunnus: 0202301-1) (”Palveluntarjoaja”) ylläpitämä palvelu, jonka avulla Palvelua käyttävät kuluttajat (”Käyttäjä”) voivat hakea Taksiliiton jäsenten (”Taksiyritykset”) palveluja sekä tilata näitä palveluita suoraan Taksiyrityksiltä. Palveluntarjoaja toteuttaa ja tarjoaa Palvelun näiden käyttöehtojen (”Ehdot”) mukaisesti.

Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti näihin Ehtoihin ennen Palvelun käyttämistä. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Ehtoja.

Palvelun käyttöön sovelletaan lisäksi Palveluntarjoajan tietosuojaselostetta, joka on saatavilla osoitteessa www.taksit.fi. Tietosuojaselosteessa kuvataan, mitä henkilötietoja Palveluntarjoaja kerää Palveluun liittyen ja kuinka kyseisiä henkilötietoja käsitellään.

PALVELUN KUVAUS

Palvelun tarkoituksena on auttaa hakutoiminnon avulla Käyttäjiä löytämään Taksiyritysten palvelut ja näiden yhteystiedot valtakunnallisesti. Palvelu on Käyttäjälle maksuton.

Palvelusta on mahdollista pyytää tarjous tulevalle taksimatkalle hakutuloksena löytyneeltä Taksiyrittäjältä, jos Taksiyrittäjä ottaa vastaan tarjouspyyntöjä. Tarjouspyynnön teko on Käyttäjälle maksutonta. Tarjouspyynnön teko ei sido Käyttäjää kuljetuksen ostamiseen. Palvelu lähettää Käyttäjän ilmoittamien kuljetuksen tietojen perusteella tarjouspyynnön sisällön (mistä, minne, milloin, sähköposti, puhelinnumero) Palveluun rekisteröityneelle Taksiyritykselle. Palvelu ei vastaa siitä, tekeekö Taksiyritys tarjouksen Käyttäjälle. Palvelu ei ole osapuoli Taksiyrityksen ja Käyttäjän välisessä kuljetussopimuksessa.

PALVELUN KÄYTTÖ

Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä.

Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.

Mahdollisiin Palvelun avulla tarjottaviin Taksiyritysten palveluihin sovelletaan kyseisten tahojen omia palvelu-/käyttöehtoja. Palveluntarjoaja ei vastaa näistä palveluista eikä niiden sisällöstä miltään osin.

Palvelu on tarkoitettu ainoastaan kuluttajakäyttäjille henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta. Palvelun käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Mikäli käyttäjä haluaa käyttää Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin, pyydämme ottamaan yhteyttä Palveluntarjoajaan ja tekemään Palvelun käytöstä erillisen palvelusopimuksen.

Palveluntarjoaja voi estää Palvelun käytön Käyttäjältä välittömin vaikutuksin, jos Käyttäjä on olennaisesti ja huomautuksista piittaamatta laiminlyönyt Ehtoja.

OIKEUDET PALVELUUN

Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen osiin ja sisältöön ovat yksinomaan Palvelutarjoajan ja/tai sen sopimuskumppaneiden omaisuutta. Immateriaalioikeudet tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia, patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai ei-rekisteröitävää oikeutta.

Palvelun Käyttäjällä ei ole lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen osaa taikka muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta, tietokantaa tai palvelua. Käyttäjä saa ainoastaan oikeuden käyttää Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti.

PALVELUN TARJOAMINEN JA YLLÄPITO

Palvelu toteutetaan näissä Ehdoissa kuvatun mukaisesti ja tarjotaan ”sellaisena kuin se on”.

Palveluntarjoaja pyrkii kohtuullisin keinoin siihen, että Palvelu olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä tai täysin virheettömästä toiminnasta eikä Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta, kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai Ehdoista muuta johdu.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Palveluntarjoaja kehittää Palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osien tarjoaminen Käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa välitettävien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta.

VASTUUNRAJOITUS

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Käyttäjälle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Mikään näissä Ehdoissa ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

MUUTA

Jos jokin näiden Ehtojen kohta todetaan millä tahansa perusteella lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, ei tämä vaikuta millään tavoin näiden Ehtojen laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen muilta osin.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Kaikki tästä Palvelusta ja sen käytön muodostamasta sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta hyväksyttävää ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttaja voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

EHTOJEN MUUTOKSET

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa näiden Ehtojen muutoksista Palvelussa, joten Käyttäjän tulee säännöllisesti tutustua näihin Ehtoihin Palvelun verkkosivuilla. Ehtojen muutokset tulevat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä varmistaakseen, että saat parhaan kokemuksen verkkosivustollamme. Tietosuojaseloste