Tietosuojaseloste

Taksit.fi-sivuston Taksihaku-palvelu

Taksiliiton jäsenyritykset - taksiyrittäjät

1. YLEISTÄ

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Suomen Taksiliitto ry (“Taksiliitto”, ”me” tai ”rekisterinpitäjä”) käsittelee Taksit.fi-sivuston Taksihaku-palveluun (”Taksihaku-palvelu”) liittyneiden Taksiliiton jäsenyritysten eli taksiyrittäjien henkilötietoja. Tietosuojaselostetta sovelletaan Taksihaku-palvelun käytön yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn. Taksihaku-palvelun avulla taksiyrittäjien palveluita markkinoidaan käyttäjille, jotka etsivät taksipalveluja Taksihaku-palvelusta.

Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojalainsäädännöllä viitataan voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) sekä Suomen tietosuojalakiin (5.12.2018/1050). Niitä tietosuojaan liittyviä käsitteitä, joita ei ole määritelty tässä tietosuojaselosteessa, tulkitaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Palvelumme ja verkkosivumme voivat sisältää linkkejä myös ulkoisille verkkosivustoille ja palveluihin, joita operoivat muut organisaatiot. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu niiden käyttöön, joten kehotamme tutustumaan erikseen niitä koskeviin tietosuojaselosteisiin.

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henkilöitä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on tarkemmin määritelty.

2. REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJA-ASIOISTA VASTAAVA Rekisterinpitäjä: Suomen Taksiliitto ry Y-tunnus: 0202301-1 Osoite: Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki Sähköpostiosoite: taksiliitto@taksiliitto.fi

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Jenni Salonen, p. 020 7756 810

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTEET

Käyttötarkoitukset (ja oikeusperusteet) henkilötietojen käsittelylle ovat:

· Taksihaku-palvelun tarjoaminen (sopimussuhde tai sen valmistelu, oikeutettu etu)

· Taksihaku-palvelun hallinnointi, suojaaminen ja ylläpito sekä kehittäminen (oikeutettu etu)

· Väärinkäytösten estäminen ja niiden tutkinta, sekä tietoturvan varmistaminen (oikeutettu etu)

· Muiden lakisääteisten velvollisuuksien (esim. kirjanpitoon ja verotukseen liittyvät toimet) sekä raportointivelvollisuuksien hoitaminen (lakisääteinen velvollisuus)

Henkilötietoja käsitellään myös Taksihaku-palvelun käytön analysointiin ja tilastointiin, mutta nämä tiedot ovat anonymisoituja.

Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, arvioimme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidylle ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etua. Annamme pyynnöstä lisätietoja oikeutettuun etuun perustuvasta henkilötietojen käsittelystä.

4. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Taksihaku-palvelun käyttöönoton ja käytön yhteydessä käsitellään seuraavia taksiyrittäjien henkilötietoja:

· Henkilöön liittyvät tiedot:

o Taksiyrittäjän nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)

· Yritykseen liittyvät tiedot:

o Perustiedot, kuten nimi, markkinointinimi, y-tunnus, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liikenneluvan numero)

o Taksiliiton jäsennumero

· Taksihaku-palveluun liittyvät tekniset tiedot:

o Verkkosivuston käytön yhteydessä kerätyt tiedot, kuten käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot kerätään suoraan taksiyrittäjältä eli rekisteröidyltä, kun taksiyrittäjä käyttää Taksihaku-palvelua. Kun rekisteröity käyttää Taksit.fi-verkkosivustoa, voimme automaattisesti kerätä teknisiä tietoja sekä käyttötietoja rekisteröidyn käyttämistä laitteista, selailusta ja selailukäyttäytymisestä. Keräämme mainittuja tietoja käyttäen evästeitä sekä muuta vastaavaa teknologiaa. Käytämme evästeitä vain, jos rekisteröity on antanut suostumuksensa niiden käyttöön, ellei kyse ole sivuston toiminnan kannalta välttämättömistä teknisistä evästeistä. Lisätietoja evästeistä verkkosivuston evästebannerista.

6. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme tee automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 22 mukaisesti.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja aina lainsäädännön velvoittaman ajan (esimerkiksi kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai mikäli tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi.

Käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan tai muutetaan anonyymeiksi kohtuullisessa ajassa. Yleisesti noudatamme seuraavia kriteereitä henkilötietojen säilyttämisessä ja poistamisessa:

· Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun taksiyrittäjä käyttää Taksihaku-palvelua ja sen jälkeen yhden vuoden ajan.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen säilytyskäytännöistä.

8. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää erilaisia palveluntarjoajia ja muita kolmansia tahoja, kuten esimerkiksi teknisten ratkaisujen tai palvelintilan tarjoajia.

Huolehdimme henkilötietojen käsittelyssä käyttämiemme tahojen kanssa tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista.

Rekisterinpitäjä saattaa yllä mainitun lisäksi luovuttaa henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

· rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietoja yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietoja tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä;

· kolmansille tahoille lainsäädännön tai viranomaisen velvoittamissa tilanteissa taikka väärinkäytösten selvittämiseksi, sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan oikeudenkäyntien tai vastaavien oikeudellisten menettelyiden yhteydessä;

· mikäli rekisterinpitäjä on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, voidaan henkilötietoja luovuttaa järjestelyn osapuolille tai järjestelyssä avustaville tahoille.

Kun henkilötietoja luovutetaan kolmannelle taholle, eli toiselle rekisterinpitäjälle, sovelletaan tällöin kyseisen organisaation tietosuojakäytäntöjä.

Verkkosivustollamme ja palvelussamme voidaan asettaa evästeitä ja kerätä tai siirtää tietoja kolmansille osapuolille. Pyydämme tutustumaan verkkosivustollamme esillä olevaan evästeselosteeseen ja evästeasetuksiin saadaksesi tietoa näistä kolmansista osapuolista sekä

tarkoituksista, joihin tietoja kerätään. Käytämme muita kuin välttämättömiä evästeitä vain, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen vastaanottajista.

9. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä pyrkii säilyttämään henkilötiedot Euroopan talousalueella ja Euroopan unionissa, mutta tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista. Jos tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen tai perustuen Euroopan komission tekemään tietosuojan tason riittävyyspäätökseen.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin ja käytettyihin suojamekanismeihin liittyen.

10. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Tietoturva ja henkilötietojen suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia henkilötietojen suojaamiseksi. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet. Pääsyoikeus henkilötietoihin on rajattu ainoastaan erikseen oikeutetuille tahoille. Henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

11. REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet omiin henkilötietoihinsa. Oikeuksien soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu kuitenkin henkilötietojen käyttötarkoituksesta sekä -tilanteesta.

· Oikeus päästä henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja sekä muut tietosuojalainsäädännön mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

· Oikeus henkilötietojen oikaisuun. Rekisteröidyllä on tietyin rajoituksin oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista tai poistamista.

· Oikeus henkilötietojen poistamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti pyytää henkilötietojensa poistamista. Pyynnöstä poistamme henkilötiedot, ellei lainsäädäntö, taikka jokin muu tietosuojalainsäädännön mukainen soveltuva poikkeusperuste edellytä meitä säilyttämään henkilötietoja.

· Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää tietyissä tilanteissa henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

· Oikeus henkilötietojen siirtämiseen. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeus koskee lähtökohtaisesti sellaisia henkilötietoja, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja joiden käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus tai sopimus, ja/tai joiden osalta käsittely suoritetaan automaattisesti.

· Oikeus käsittelyn vastustamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojen käsittelyä, mukaan lukien profilointia. Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän taikka kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

· Oikeus peruuttaa suostumus. Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

Oikeuksien käyttäminen

Toivomme, että olet rekisteröitynä yhteydessä meihin, jos sinulla herää kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

Voit lähettää rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse käyttämällä tässä tietosuojaselosteessa mainittuja yhteystietoja.

Pyynnön esittäjän henkilöllisyys voidaan tarkistaa ennen pyynnön käsittelemistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen.

12. OIKEUS TEHDÄ KANTELU VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsääsäädännön vastaisesti. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

13. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tätä tietosuojaselostetta voidaan joutua muuttamaan ajoittain. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Uusin versio on saatavilla verkkosivuillamme.

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 1.12.2023.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä varmistaakseen, että saat parhaan kokemuksen verkkosivustollamme. Tietosuojaseloste