Taksit.fi-sivuston Taksihaku-palvelun käyttöehdot

Taksiliiton jäsenyritykset - taksiyrittäjät

YLEISTÄ

Taksihaku-palvelu osoitteessa www.taksit.fi (”Palvelu”) on Suomen Taksiliitto ry:n (y-tunnus: 0202301-1) (”Palveluntarjoaja”) ylläpitämä palvelu, jonka avulla Palvelua käyttävät kuluttajat eli asiakkaat voivat hakea Taksiliiton jäsenten (”Taksiyritykset”) palveluja sekä tilata näitä palveluita suoraan Taksiyrityksiltä. Palveluntarjoaja toteuttaa ja tarjoaa Palvelun näiden käyttöehtojen (”Ehdot”) mukaisesti.

Näitä Ehtoja sovelletaan, kun Taksiyritys lisää yrityksensä tiedot näkymään Palvelussa ja ottaa täten Palvelun käyttöön. Taksiyrityksen tulee tutustua huolellisesti näihin Ehtoihin ennen Palvelun käyttämistä. Käyttämällä Palvelua Taksiyritys hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Ehtoja.

Palvelun käyttöön sovelletaan lisäksi Palveluntarjoajan tietosuojaselostetta Taksiyrittäjille, joka on saatavilla osoitteessa www.taksit.fi. Tietosuojaselosteessa kuvataan, mitä henkilötietoja Palveluntarjoaja kerää Palveluun liittyen ja kuinka kyseisiä henkilötietoja käsitellään.

PALVELUN KUVAUS

Palvelu on saatavilla Taksiliiton jäsenille jäsenetuna. Jäsenien tulee erikseen ottaa Palvelu käyttöönsä ja Taksiyrityksellä on oltava voimassa jäsenedut Suomen Taksiliitto ry:ssä ja Taksiyrityksen on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Palvelun hakutuloksissa näkyvät vain jäsenetujen piirissä olevien yrittäjien tiedot. Palvelun tarkoituksena on auttaa hakutoiminnon avulla asiakkaita löytämään Taksiyritysten palvelut ja näiden yhteystiedot valtakunnallisesti. Palvelu on asiakkaille maksuton.

Palvelusta on mahdollista pyytää tarjous tulevalle taksimatkalle hakutuloksena löytyneeltä Taksiyritykseltä, jos Taksiyritys ottaa vastaan tarjouspyyntöjä. Tarjouspyynnön teko on asiakkaalle maksutonta. Tarjouspyynnön teko ei sido asiakasta kuljetuksen ostamiseen. Palvelu lähettää asiakkaan ilmoittamien kuljetuksen tietojen perusteella tarjouspyynnön sisällön (mistä, minne, milloin, nimi, sähköposti, puhelinnumero) Palveluun rekisteröityneelle Taksiyritykselle.

PALVELUN KÄYTTÖ

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palveluun. Taksiyritys sitoutuu säilyttämään huolellisesti käyttäjätunnuksen ja salasanan. Taksiyritys vastaa kaikesta Palvelun käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat Taksiyrityksen käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan kautta. Taksiyritys vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Palvelun väärinkäytön estämiseksi Taksiyritys sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli Taksiyrityksellä on syytä epäillä käyttäjätunnuksen tai salasanan joutuneen kolmannen osapuolen haltuun.

Taksiyrityksellä ei ole oikeuttaa luovuttaa Palvelun käyttöoikeutta, mukaan lukien käyttäjätunnuksia tai salasanaa, kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Taksiyritys vastaa kaikista Palveluun antamistaan tiedoista ja niiden oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluun annetuista tiedoista, niiden sisällöstä eikä ajantasaisuudesta miltään osin.

Palveluntarjoaja voi estää Palvelun käytön Taksiyritykseltä välittömin vaikutuksin, jos Taksiyritys on olennaisesti ja huomautuksista piittaamatta laiminlyönyt Ehtoja tai Taksiyritys saa toistuvasti huonoa asiakaspalautetta. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea pois Palvelusta sellainen Taksiyritys, jonka jäsenedut Suomen Taksiliitto ry:ssä ovat päättyneet tai joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Taksiyritys voi koska tahansa lakata käyttämästä Palvelua ja ilmoittaa siitä Palveluntarjoajalle tietojen poistamiseksi Palvelusta.

OIKEUDET PALVELUUN

Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen osiin ja sisältöön ovat yksinomaan Palvelutarjoajan ja/tai sen sopimuskumppaneiden omaisuutta. Immateriaalioikeudet tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia, patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai ei-rekisteröitävää oikeutta.

Palvelua käyttävällä Taksiyrityksellä ei ole lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen osaa taikka muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta, tietokantaa tai palvelua näiden Ehtojen vastaisesti. Taksiyritys saa ainoastaan oikeuden käyttää Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti.

PALVELUN TARJOAMINEN JA YLLÄPITO

Palvelu toteutetaan näissä Ehdoissa kuvatun mukaisesti ja tarjotaan ”sellaisena kuin se on”.

Palveluntarjoaja pyrkii kohtuullisin keinoin siihen, että Palvelu olisi Taksiyrityksen käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä tai täysin virheettömästä toiminnasta eikä Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta, kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai Ehdoista muuta johdu.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Palveluntarjoaja kehittää Palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osien tarjoaminen Taksiyritykselle ilmoittamalla siitä vähintään yhtä (1) kuukautta aikaisemmin kirjallisesti.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa välitettävien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta.

Palveluntarjoaja ei anna erityistä takuuta Palvelun soveltuvuudesta Taksiyrityksen käyttöön.

VASTUUNRAJOITUS

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Taksiyritykselle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

HENKILÖTIEDOT JA TIETOTURVA

Taksiyrityksen tulee antaa Palveluntarjoajalle Palvelun käytön edellyttämät, tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Taksiyritys on vastuussa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Palveluntarjoajalle.

Taksiyritys vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisuudesta sekä henkilötietojen käsittelystä omalta osaltaan.

YLIVOIMAINEN ESTE

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sopimusvelvoitteensa rikkomisesta, joka aiheutuu Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä (esim. sota, luonnonkatastrofi, työtaistelu, tietoliikennehäiriö, viranomaisen päätökseen tai menettelyyn liittyvä syy, jne.), jota Palveluntarjoajan ei voida kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia Palveluntarjoaja ei myöskään olisi voinut kohtuudella estää.

MUUTA

Jos jokin näiden Ehtojen kohta todetaan millä tahansa perusteella lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, ei tämä vaikuta millään tavoin näiden Ehtojen laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen muilta osin.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Kaikki tästä Palvelusta ja sen käytön muodostamasta sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta hyväksyttävää ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

EHTOJEN MUUTOKSET

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa näiden Ehtojen muutoksista Palvelussa, joten Taksiyrityksen tulee säännöllisesti tutustua näihin Ehtoihin Palvelun verkkosivuilla. Ehtojen muutokset tulevat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä varmistaakseen, että saat parhaan kokemuksen verkkosivustollamme. Tietosuojaseloste